Ashadi Sasongko, S.Si., M.Si.

NIP. 1984xxxxxxxxxxxxxx

Dosen / Ka. UPT Perpustakaan

ashadisasongko@itk.ac.id

S1 Kimia Universitas Brawijaya

S2 Ilmu Kimia Universitas Indonesia